Cursos online

Sensibilització en prevenció de riscos laborals en treballs en instal·lacions mecàniques

S’entén per treball en instal·lacions mecàniques, qualsevol intervenció sobre la màquina o instal·lació de servei (aire, aigua i vapor) per […]

Duració:1 hora
Idioma: Català

Descripció

S’entén per treball en instal·lacions mecàniques, qualsevol intervenció sobre la màquina o instal·lació de servei (aire, aigua i vapor) per dur a terme operacions de manteniment, reparació o transformació, reglatge, neteja, instal·lació, muntatge i/o desmuntatge.

Tots aquests treballs són susceptibles de ser font de riscos per als treballadors que les fan, a causa fonamentalment de la naturalesa perillosa de les màquines i instal·lacions de servei i a les condicions canviants de l’entorn de treball.

Aquesta activitat educativa va dirigida a les persones que treballen amb aquest tipus d’instal·lacions mecàniques per a que tinguin coneixement dels riscos als que estan exposats i les mesures preventives que han d’adoptar per eliminar o reduir els riscos, així com treballar d’una manera més còmode i segura.

  • Conèixer els principals riscos presents en els treballs amb instal·lacions i/o aparells mecànics.
  • Aplicar les mesures preventives que s’han d’adoptar per eliminar o reduir els riscos, contribuint a treballar d’una manera còmoda i segura.

Capítol 1. Introducció.

Capítol 2. Normes generals de prevenció.

Capítol 3. Riscos i mesures preventives.

Capítol 4. Caiguda de persones al mateix nivell.

Capítol 5. Caiguda de persones a diferent nivell.

Capítol 6. Caiguda d’objectes en manipulació.

Capítol 7. Projecció de fragments i partícules.

Capítol 8. Cops contra objectes o eines.

Capítol 9. Atrapament per o entre objectes.

Capítol 10. Contacte tèrmic.

Capítol 11. Contacte elèctric.

Capítol 12. Contacte amb substàncies càustiques o corrosives.

Capítol 13. Incendi i explosió.

Capítol 14. Manipulació manual de càrregues.

Capítol 15. Postures forçades.

Treballadors exposats a riscos mecànics.