Cursos online

Sensibilització en prevenció de riscos laborals per a la manipulació manual de càrregues

La manipulació manual de càrregues és una tasca que sol estar present en molts sectors d’activitat, des de l’agrari fins […]

Categoria:
Duració:5 hores
Idioma: Català

Descripció

La manipulació manual de càrregues és una tasca que sol estar present en molts sectors d’activitat, des de l’agrari fins al sector sanitari, passant per la construcció i per tota mena d’Indústries i serveis. Fins i tot en aquelles indústries on es disposa de mitjans mecànics per al transport de materials, per exemple grues o cintes transportadores, en determinats moments caldrà aplicar l’esforç humà per moure un objecte o posar-lo a la seva posició definitiva.

Quan parlem de manipulació manual de càrregues ens referim a qualsevol operació de transport o subjecció d’una càrrega per part d’un o diversos treballadors, com l’aixecament, la col·locació, l’empenta, la tracció o el desplaçament, que per les seves característiques o condicions ergonòmiques inadequades comporti riscos.
Aquestes tasques no inclouen només la manipulació d’objectes immòbils, com caixes o sacs, sinó també la manipulació de persones (com els pacients en un hospital) i d’animals (per exemple en una granja o en una clínica veterinària).

Per tot això, és fonamental que tots aquells treballadors que durant la seva activitat diària han d’aixecar o transportar càrregues de forma manual apliquin un seguit de mesures preventives encaminades a prevenir els riscos anteriors.

  • Conèixer la fisiologia de l’esquena, així com les lesions més habituals i consells per a prevenir-les.
  • Conèixer els principals riscos presents en els llocs de treball on es realitzen manipulacions manuals de càrregues.
  • Aprendre a aixecar o transportar càrregues manualment.
  • Aplicar les mesures preventives encaminades a prevenir els riscos anteriors.

Introducció.

Capítol 1. Conceptes bàsics.

Capítol 2. Factors de risc.

Capítol 3. Mesures preventives.

Capítol 4. Consells per a la teva esquena.

Aquells treballadors que durant la seva activitat manipulen càrregues, així com aquells que mobilitzen pacients (p. ex. serveis sanitaris i residencials) i animals (p. ex. centres veterinaris i granges).