Cursos online

Manipulació manual de càrregues. Conceptes bàsics

La manipulació manual de càrregues és una tasca que sol estar present en molts sectors d’activitat, des de l’agrari fins al sector sanitari, passant per la construcció i per tot tipus d’Indústries i serveis. Fins i tot en aquelles indústries on es disposa de mitjans mecànics per al transport de materials, per exemple grues o […]

Categoria:
Duració:1 hora
Idioma: Català

Descripció

La manipulació manual de càrregues és una tasca que sol estar present en molts sectors d’activitat, des de l’agrari fins al sector sanitari, passant per la construcció i per tot tipus d’Indústries i serveis. Fins i tot en aquelles indústries on es disposa de mitjans mecànics per al transport de materials, per exemple grues o cintes transportadores, en determinats moments caldrà aplicar l’esforç humà per moure un objecte o posar-lo a la seva posició definitiva.

Quan parlem de manipulació manual de càrregues ens referim a qualsevol operació de transport o subjecció d’una càrrega per part d’un o diversos treballadors, com l’aixecament, la col•locació , l’empenta, la tracció o el desplaçament, que per les seves característiques o condicions ergonòmiques inadequades comporti riscos.
Aquestes tasques no inclouen només la manipulació d’objectes immòbils, com caixes o sacs, sinó també la manipulació de persones (com els pacients en un hospital) i d’animals (per exemple en una granja o en una clínica veterinària).

Per tot això, és fonamental que tots aquells treballadors que durant la seva activitat diària han d’aixecar o transportar càrregues de forma manual apliquin un seguit de mesures preventives encaminades a prevenir els riscos anteriors.

  • Conèixer la fisiologia de l’esquena, així com les lesions més habituals i consells per a prevenir-les.
  • Conèixer el principals riscos presents en els llocs de treball on es realitzen manipulacions manuals de càrregues.
  • Aprendre a aixecar o transportar càrregues manualment.
  • Aplicar les mesures preventives encaminades a prevenir els riscos anteriors.

Introducció

Capítol 1. Conceptes bàsics

Capítol 2. Factors de risc

Capítol 3. Mesures preventives

Capítol 4. Consells per a la teva esquena

Aquells treballadors que durant la seva activitat manipulen càrregues, així como aquells que mobilitzen pacients (p.e. serveis sanitaris i residencials) i animals (p.e. centres veterinaris i granges).