Cursos online

Sensibilització en prevenció de riscos laborals en la construcció

En aquesta activitat educativa es proporciona informació sobre els diferents equips utilitzats en el sector de la construcció, així com […]

Duració:1 hora
Idioma: Català

Descripció

En aquesta activitat educativa es proporciona informació sobre els diferents equips utilitzats en el sector de la construcció, així com de les instal·lacions elèctriques i les normes de seguretat sobre l’ús de màquines auxiliars.

La majoria de riscos associats a aquest lloc de treball poden evitar-se mitjançant un disseny adequat d’aquests, una correcta organització de la feina i una informació adequada a l’usuari.

Conèixer i destacar els riscos associats al nostre lloc de feina és el primer pas per poder evitar accidents i malalties professionals.

  • Conèixer els principals riscos presents en els llocs de treball en el Sector de la Construcció.
  • Conèixer les mesures preventives necessàries en cada tasca.

Capítol 1. Equips i instal·lacions utilitzats en la construcció.

– Equips de protecció individual.
– Normes de seguretat en la instal·lació elèctrica.
– Normes de seguretat en l’ús de la maquinària auxiliar.

Capítol 2. Seguretat en diferents treballs.

– Rases i fonamentacions.
– Encofrat i desencofrat.
– Col·locació de ferralla.
– Formigonat.
– Demolicions.
– Evacuació de runes.
– Obra de paleta.
– Treball sobre cobertes inclinades.
– Paviments i enrajolats.
– Instal·lació de fontaneria, climatització i sanitaris.

Treballadors que facin treballs en rases, fonaments, encofrat, formigonat, treballs en alçada, ús de maquinària, etc.